KORV46105DX

KORV46105DX – parem (pildil)
KORV46205SX – vasak